top of page
Search
  • Writer's pictureMaayan Ashkenazy

פריטים, זכרונות וסיפורים

Updated: Dec 13, 2021

רק את יודעת מה יש בכל קופסה קטנה.

רק את יודעת את הסיפור שלה.

באיזה שוק מצאת אותה,

איזה חברה הביאה לך אותה

מטיול נוסף בעולם,

איך גילית במקרה שלחברה אחרת

rachel warchawski

יש בבית בדיוק את אותה אחת

שהגיעה ממקום אחר עם סיפור אחר //


כשמישהו אומר לי שהבית שלי

עמוס בפריטים ושכבות וחפצים

אני שמחה ומאושרת.

אני לא נבהלת מזה.

כי הבית בנוי מהפריטים

שבנויים על הזיכרונות

שבנויים על הסיפורים

והחוויות,


כל מה שראיתי שם

ושם ושם ושם ושם

נמצא כאן,

קרוב ללב.


הביאו את כל השם ושם ושם

לתוך הארונות שלכם,

על הקירות שלכם,

וזכרו שיחס זה כל הסיפור,

כי כל מי שנכנס ואומר

שהבית שלי עמוס בפריטים

עדיין אומר שזה לא מרגיש חונק

אלא מעניין ונעים כל כך...צילום הדר דולן - Hadar Dolan Photography

#עיצובהבית

#רפלקטורהטיפ

#רפלקטורה

#כלהסודותשלרפלקטורה

#יחסזהכלהסיפור

#פגישתייעוץמעמיקהלעיצובהבית

#כלהסודותשלרפלקטורה

#עיצובתאורהלבית

#יחסזהכלהסיפור


#reflectura

#designmatters

#reflecturatip

#inspiration

#il_instagram

#interiorlovers

#interiordetails

#interiordesire⁠⁠

#interiordecor

#edge

#edgedesign

#homedesign⁠⁠

#spacedesign

#designideas

#renovation

#interiordecor⁠ ⁠

#edge

#edgedesign

#homedesign

#whatwedesigndesignsusback

#spacedesign

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page